หน้าแรก ข้อมูลหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กิจกรรม ดาวน์โหลด เวปเมล ติดต่อเรา
« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

 

บทความ

ข่าวกรอง&ระบาดวิทยา

 
กรมควบคุมโรค
สำนักระบาดวิทยา
รวมเว็ปราชการไทย
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
สำนักงานประกันสังคม
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอหนองแค สัปดาห์ที่ ๔๔ / ๒๕๕๕

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอหนองแค  สัปดาห์ที่ ๔๔ / ๒๕๕๕

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอหนองแค  สัปดาห์ที่ ๔๔ / ๒๕๕๕

 ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อำเภอหนองแคมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน ๖๔  ราย

อัตราป่วย  ๗๑.๘๓  ต่อประชากรแสนคน  ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

 เมื่อเปรียบเทียบอัตราป่วยต่อแสนประชากรอำเภอหนองแคกับจังหวัดสระบุรี ณ วันที่  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

พบว่าอัตราป่วยของอำเภอหนองแคต่ำกว่าจังหวัดสระบุรี และเป็นอันดับที่ ๖  ของจังหวัด

และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างอำเภอของจังหวัดสระบุรี   พบว่าอำเภอเมือง   

 มีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาคือ  อำเภอเสาไห้ , อำเภอมวกเหล็ก ,อำเภอดอนพุด ,

อำเภอบ้านหมอ, และอำเภอหนองแค , อำเภอเฉลิมพระเกียรติ     ตามลำดับ

 

ลักษณะการกระจายของโรค

 จำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ อำเภอหนองแคมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน  ๖๔  ราย

  สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานผู้ป่วย จำนวน  ๓  ราย คือ ตำบลคชสิทธิ์  ตำบลโคกตูม และตำบลโคกแย้ 

  มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วในพื้นที่  ๑๕ ตำบล เมื่อเรียงตามอัตราป่วยต่อแสนประชากร 

  จากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ตำบลห้วยทราย  (๒๒๘.๕๘), ตำบลโคกแย้ (๑๒๑.๒๗) ,

ตำบลห้วยขมิ้น (๒๐๒.๒๔), ตำบลคชสิทธิ์ (๑๗๔.๙๔) ,ตำบลโคกตูม (๙๓.๘๙),

ตำบลหนองนาก (๘๑.๗๘), เทศบาลตำบลหินกอง  (๗๓.๔๙), ตำบลหนองจิก (๗๒.๑๗) ,

ตำบลบัวลอย (๖๕.๖๘) ,เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ (๕๗.๕๘), เทศบาลตำบลหนองแค (๕๓.๔๒),  

ตำบลหนองโรง (๕๐.๔๐), ตำบลหนองปลาหมอ (๔๐.๙๓), ตำบลหนองปลิง (๓๐.๑๓),

ตำบลหนองไข่น้ำ (๒๘.๕๘), และตำบลกุ่มหัก (๒๓.๙๑)  ตามลำดับ

 

สรุปและข้อเสนอแนะ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของอำเภอหนองแค ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

มีรายงานผู้ป่วยจำนวน  ๖๔   ราย   การเกิดโรคกระจายอยู่ในพื้นที่ ๑๕ ตำบล

จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของอำเภอหนองแค  ในช่วงปลายปี ๒๕๕๕ 

พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยต่ำกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง  ๕  ปี   มีการเกิดโรคในพื้นที่เสี่ยง หมู่บ้านใหม่ที่เคยเกิดโรคมาก่อน   

 สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง  ควรร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนิน

การสอบสวนและควบคุมโรค  ให้สงบโดยเร็ว พื้นที่ต้องดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค

ทางกายภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการควบคุมโรคอย่างถาวร  โดยการลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

ทางกายภาพเป็นวิธีที่ดีที่สุดของกลวิธีในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งจะต้องผสมผสานกับทางเคมี

และทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน  จะประสบความสำเร็จนั้นประเด็นอยู่ที่  ความร่วมมือของประชาชน

เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้หมดไปจากชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ

ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ควรจะได้รับการส่งเสริมและปฏิบัติให้แพร่หลายมากที่สุด โดยเน้นปัจจัยสำคัญคือ

ความครอบคลุม ความสม่ำเสมอ และความต่อเนื่อง  ความร่วมมือของชุมชนในการควบคุมโรคไข้เลือดออกต้องเป็นแบบผสมผสาน

ประกอบด้วยความร่วมมือจากหลาย ๆ หน่วยงาน เช่น  สถานบริการสาธารณสุข  มีการให้สุขศึกษา การสนับสนุนเคมีภัณฑ์และการควบคุมโรค,

โรงเรียน  มีการสอนวิธีควบคุมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้แก่นักเรียน และกระตุ้นให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรให้การสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกผ่านทางเครือข่ายในพื้นที่ เน้นการประชาสัมพันธ์

  เผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตื่นตัวในการป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือดออก, เครือข่ายภาคเอกชน  ให้การสนับสนุนทรัพยากร หรือเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน  อย่างต่อเนื่อง

 

 

��������จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกอำเภอหนองแค จำแนกรายตำบล  ปี ๒๕๕๕

ตำบล

เป้าหมายปี๒๕๕๕

ไม่เกิน ๕๐ ต่อแสน (คน)

ผู้ป่วย

สะสมถึง

๓ พ.ย.๕๕

อัตราป่วยต่อแสนรายตำบล

๓ พ.ย.๕๕

ผู้ป่วย

สัปดาห์ที่๔๓

 

ผู้ป่วย

สัปดาห์ที่๔๔

(๒๘–๓พ.ย.๕๕)

หนองแค(ท.)

๕๓.๔๒

กุ่มหัก

๒๓.๙๑

คชสิทธิ์

 ๕

๑๗๔.๙๔

คชสิทธิ์(ท.)

โคกตูม

๙๓.๘๙

โคกแย้

๑๒

๑๒๑.๒๗

บัวลอย

๖๕.๖๘

ไผ่ต่ำ

๕๗.๕๘

โพนทอง

ห้วยขมิ้น

๒๐๒.๒๔

ท.หินกอง

๗๓.๔๙

ห้วยทราย

๑๐

๒๒๘.๗๘

หนองไข่น้ำ

๒๘.๕๘

หนองแขม

หนองจิก

๗๒.๑๗

หนองจรเข้

หนองนาก

๘๑.๗๘

หนองปลาหมอ

๔๐.๙๓

หนองปลิง

หนองโรง

๕๐.๔๐

รวม

๔๓

๖๔

๗๑.๘๓

 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

Poll

คุณมีความพึงพอใจในข้อมูลข่าวสารในเว็บเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
By
รหัสยืนยัน :

Result
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 01/09/2008
ปรับปรุง 22/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 2,659,938
Page Views 3,537,696
 

ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล
ระบบรายงานการโอนเงิน
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์

กระทรวงสาธารณสุข

สมาคมหมออนามัย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระบบทะเบียน สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ

กองทุนบำเน็จบำบาญข้าราชการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สรุปผลกิฬาประจำวัน

ฟังเพลงออนไลน์

  Copyright 2005-2009 nkphc All rights reserved.
view